LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG

STT
Ngày sử dụng
Người đăng ký Khoa Phòng Hội trường TG bắt đầu TG kết thúc Mục đích sử dụng Số lượng Ngày nhập Trạng thái
1 07/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 08:30 10:00 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:22:47 Đã xác nhận

Còn 1 ngày

2 07/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 14:00 15:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:26:28 Chờ xác nhận

Còn 1 ngày

3 08/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 08:30 10:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:29:28 Chờ xác nhận

Còn 2 ngày

4 08/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 14:00 15:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:30:10 Chờ xác nhận

Còn 2 ngày

5 09/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 08:30 10:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:35:01 Chờ xác nhận

Còn 3 ngày

6 09/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 14:00 15:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:36:51 Chờ xác nhận

Còn 3 ngày

7 10/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 08:30 10:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:37:45 Chờ xác nhận

Còn 4 ngày

8 10/02/2023 Đỗ Thị Diễm Chinh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Giao Ban 14:00 15:30 Họp đề xuất giải pháp phát triển Khoa, Phòng 10 2023-02-06 08:38:32 Chờ xác nhận

Còn 4 ngày

9 22/02/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (N2+PHCN+Dược) 150 2023-02-06 13:39:26 Chờ xác nhận

Còn 16 ngày

10 01/03/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NTH+PT-GMHS+KB) 150 2023-02-06 10:55:16 Chờ xác nhận

Còn 23 ngày

11 15/03/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (TTK+DD+Dược) 150 2023-02-06 10:56:26 Chờ xác nhận

Còn 37 ngày

12 29/03/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (CTCH+GPB+KB) 150 2023-02-06 10:57:27 Chờ xác nhận

Còn 50 ngày

13 12/04/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (CCTH+CĐHA+Dược) 150 2023-02-06 10:58:16 Chờ xác nhận

Còn 64 ngày

14 26/04/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NTM+KSNK) 150 2023-02-06 10:59:07 Chờ xác nhận

Còn 78 ngày

15 10/05/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (RHM+YHCT+QLCL+Dược) 150 2023-02-06 10:59:57 Chờ xác nhận

Còn 92 ngày

16 24/05/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (N1+UB+KHTH) 150 2023-02-06 11:00:55 Chờ xác nhận

Còn 106 ngày

17 07/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (TMH+Dược) 150 2023-02-06 11:01:36 Chờ xác nhận

Còn 120 ngày

18 21/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (HSTC-CĐ+Thận+KB) 150 2023-02-06 11:02:26 Chờ xác nhận

Còn 134 ngày

19 05/07/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Nhiễm+PHCN+SH) 150 2023-02-06 11:03:23 Chờ xác nhận

Còn 148 ngày

20 19/07/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (N2+NTH+Dược) 150 2023-02-06 13:09:19 Chờ xác nhận

Còn 162 ngày

21 02/08/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NTK-ĐQ+PT-GMHS+TDCN) 150 2023-02-06 13:10:21 Chờ xác nhận

Còn 176 ngày

22 16/08/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (CTCH+KB+Dược) 150 2023-02-06 13:14:01 Chờ xác nhận

Còn 190 ngày

23 30/08/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NCXK+UB+YHCT) 150 2023-02-06 13:14:50 Chờ xác nhận

Còn 204 ngày

24 13/09/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Mắt+KB) 150 2023-02-06 13:16:48 Chờ xác nhận

Còn 218 ngày

25 27/09/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (HSTC-CĐ+N1) 150 2023-02-06 13:18:35 Chờ xác nhận

Còn 232 ngày

26 11/10/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Nhiễm+HH+Dược) 150 2023-02-06 13:19:20 Chờ xác nhận

Còn 246 ngày

27 25/10/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NTM+NTK-ĐQ+TTK) 150 2023-02-06 13:20:06 Chờ xác nhận

Còn 260 ngày

28 08/11/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (RHM+NCXK+KB) 150 2023-02-06 13:21:22 Chờ xác nhận

Còn 275 ngày

29 22/11/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Thận+TMH+CCTH) 150 2023-02-06 13:21:57 Chờ xác nhận

Còn 289 ngày