LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG

STT
Ngày sử dụng
Người đăng ký Khoa Phòng Hội trường TG bắt đầu TG kết thúc Mục đích sử dụng Số lượng Ngày nhập Trạng thái
1 26/10/2021 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Tập huấn ADR 150 2021-02-22 14:36:02 Đã xác nhận

Còn 81 ngày

2 27/10/2021 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Tập huấn ADR 150 2021-02-22 14:36:41 Đã xác nhận

Còn 82 ngày

3 28/10/2021 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Tập huấn ADR 150 2021-02-22 14:37:25 Đã xác nhận

Còn 83 ngày