LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG

STT
Ngày sử dụng
Người đăng ký Khoa Phòng Hội trường TG bắt đầu TG kết thúc Mục đích sử dụng Số lượng Ngày nhập Trạng thái
1 09/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:37:57 Đã xác nhận

Còn 0 ngày

2 12/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 07:00 17:00 Tiếp đoàn BHXH giám định Quý I và tháng 4 năm 2023 20 2023-05-30 10:34:37 Đã xác nhận

Còn 3 ngày

3 13/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường B 07:00 17:00 Tiếp đoàn BHXH giám định Quý I và tháng 4 năm 2023 20 2023-05-30 10:35:08 Đã xác nhận

Còn 4 ngày

4 13/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:38:27 Đã xác nhận

Còn 4 ngày

5 14/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường B 07:00 17:00 Tiếp đoàn BHXH giám định Quý I và tháng 4 năm 2023 20 2023-05-30 10:35:55 Đã xác nhận

Còn 5 ngày

6 14/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 13:00 16:30 Tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 150 2023-05-18 10:12:15 Đã xác nhận

Còn 5 ngày

7 15/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường B 07:00 17:00 Tiếp đoàn BHXH giám định Quý I và tháng 4 năm 2023 20 2023-05-30 10:36:25 Đã xác nhận

Còn 6 ngày

8 16/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường B 07:00 17:00 Tiếp đoàn BHXH giám định Quý I và tháng 4 năm 2023 20 2023-05-30 10:37:07 Đã xác nhận

Còn 7 ngày

9 16/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:39:14 Đã xác nhận

Còn 7 ngày

10 20/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:38:46 Đã xác nhận

Còn 11 ngày

11 21/06/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (HSTC-CĐ+Thận+KB) 150 2023-02-06 11:02:26 Đã xác nhận

Còn 12 ngày

12 23/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:38:50 Đã xác nhận

Còn 14 ngày

13 27/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:42:42 Đã xác nhận

Còn 18 ngày

14 30/06/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:41:29 Đã xác nhận

Còn 21 ngày

15 04/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:42:56 Chờ xác nhận

Còn 25 ngày

16 05/07/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Nhiễm+PHCN+SH) 150 2023-02-06 11:03:23 Đã xác nhận

Còn 26 ngày

17 07/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:43:05 Chờ xác nhận

Còn 28 ngày

18 11/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:43:11 Chờ xác nhận

Còn 32 ngày

19 14/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:43:16 Chờ xác nhận

Còn 35 ngày

20 18/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:43:23 Chờ xác nhận

Còn 39 ngày

21 19/07/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (N2+NTH+Dược) 150 2023-02-06 13:09:19 Đã xác nhận

Còn 40 ngày

22 21/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:43:34 Chờ xác nhận

Còn 42 ngày

23 25/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:44:05 Chờ xác nhận

Còn 46 ngày

24 28/07/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:45:38 Chờ xác nhận

Còn 49 ngày

25 01/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:44:13 Chờ xác nhận

Còn 53 ngày

26 02/08/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NTK-ĐQ+PT-GMHS+TDCN) 150 2023-02-06 13:10:21 Đã xác nhận

Còn 54 ngày

27 04/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:45:44 Chờ xác nhận

Còn 56 ngày

28 08/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:44:23 Chờ xác nhận

Còn 60 ngày

29 11/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:45:54 Chờ xác nhận

Còn 63 ngày

30 15/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:44:28 Chờ xác nhận

Còn 67 ngày

31 16/08/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (CTCH+KB+Dược) 150 2023-02-06 13:14:01 Đã xác nhận

Còn 68 ngày

32 18/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:01 Chờ xác nhận

Còn 70 ngày

33 22/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:44:38 Chờ xác nhận

Còn 74 ngày

34 25/08/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:06 Chờ xác nhận

Còn 77 ngày

35 30/08/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NCXK+UB+YHCT) 150 2023-02-06 13:14:50 Đã xác nhận

Còn 82 ngày

36 01/09/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:20 Chờ xác nhận

Còn 84 ngày

37 05/09/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:45:11 Chờ xác nhận

Còn 88 ngày

38 08/09/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:24 Chờ xác nhận

Còn 91 ngày

39 13/09/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Mắt+KB) 150 2023-02-06 13:16:48 Đã xác nhận

Còn 96 ngày

40 15/09/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:29 Chờ xác nhận

Còn 98 ngày

41 22/09/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:45:16 Chờ xác nhận

Còn 105 ngày

42 27/09/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (HSTC-CĐ+N1) 150 2023-02-06 13:18:35 Chờ xác nhận

Còn 110 ngày

43 11/10/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Nhiễm+HH+Dược) 150 2023-02-06 13:19:20 Chờ xác nhận

Còn 124 ngày

44 20/10/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:52 Chờ xác nhận

Còn 133 ngày

45 25/10/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (NTM+NTK-ĐQ+TTK) 150 2023-02-06 13:20:06 Chờ xác nhận

Còn 138 ngày

46 27/10/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 07:00 17:00 Tập huấn lớp y tế tuyến cơ sở năm 2023 40 2023-05-31 14:46:57 Chờ xác nhận

Còn 140 ngày

47 08/11/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (RHM+NCXK+KB) 150 2023-02-06 13:21:22 Chờ xác nhận

Còn 152 ngày

48 22/11/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Sinh hoạt khoa học kỹ thuật (Thận+TMH+CCTH) 150 2023-02-06 13:21:57 Chờ xác nhận

Còn 166 ngày