LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG

STT
Ngày sử dụng
Người đăng ký Khoa Phòng Hội trường TG bắt đầu TG kết thúc Mục đích sử dụng Số lượng Ngày nhập Trạng thái
1 06/12/2023 Lý Mai Anh Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:00 Tập huấn quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện, quy chế hồ sơ bệnh án và quy trình truyền máu lâm sàng 100 2023-11-22 08:02:54 Đã xác nhận

Còn 1 ngày

2 07/12/2023 Đặng Thị Minh Trí Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Hội trường A 14:00 16:30 Tập huấn KS dự phòng + Xử trí rối loạn K+ 120 2023-11-29 09:51:45 Đã xác nhận

Còn 2 ngày

3 08/12/2023 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường B 07:30 17:00 Tập huấn y tế tuyến cơ sở lớp 02 "Điện tâm đồ cơ bản" 10 2023-11-27 10:21:40 Đã xác nhận

Còn 3 ngày

4 08/12/2023 Nguyễn Kiều Như Ngọc Phòng Hành Chánh Quản Trị Phòng Họp Đảng Ủy 16:30 17:30 Kết nạp đảng viên mới chi bộ 14 30 2023-12-05 13:45:43 Đã xác nhận

Còn 3 ngày

5 28/12/2023 Nguyễn Kiều Như Ngọc Phòng Hành Chánh Quản Trị Phòng Giao Ban 14:00 16:00 Họp Chi Bộ 2 25 2023-12-04 07:59:27 Đã xác nhận

Còn 23 ngày

6 02/01/2024 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường B 07:30 17:00 Tập huấn y tế tuyến cơ sở lớp "Siêu âm tổng quát cơ bản" 10 2023-11-27 10:29:07 Đã xác nhận

Còn 28 ngày

7 03/01/2024 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường B 07:30 17:00 Tập huấn y tế tuyến cơ sở lớp "Siêu âm tổng quát cơ bản" 10 2023-11-27 10:29:11 Chờ xác nhận

Còn 29 ngày

8 02/02/2024 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường B 07:30 17:00 Tập huấn y tế tuyến cơ sở lớp 02 "Điện tâm đồ cơ bản" 10 2023-11-27 10:27:21 Chờ xác nhận

Còn 59 ngày

9 05/02/2024 Lương Tuấn Huy Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường B 07:30 17:00 Tập huấn y tế tuyến cơ sở lớp 02 "Điện tâm đồ cơ bản" 10 2023-11-27 10:27:54 Chờ xác nhận

Còn 62 ngày