LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG

STT
Ngày sử dụng
Người đăng ký Khoa Phòng Hội trường TG bắt đầu TG kết thúc Mục đích sử dụng Số lượng Ngày nhập Trạng thái
1 19/01/2021 Nguyễn Hoàng Khoa Dược Hội trường A 08:00 11:00 Mở Thầu gói tài chánh 40 2021-01-13 10:07:09 Đã xác nhận

Còn 0 ngày

2 02/02/2021 Lý Nàm Huốl Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 13:30 16:30 Sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ thi cuối đợt thực tập 40 2021-01-15 15:41:50 Đã xác nhận

Còn 14 ngày

3 03/02/2021 Lý Nàm Huốl Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 13:30 16:30 Sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ thi cuối đợt thực tập 40 2021-01-15 15:42:08 Đã xác nhận

Còn 15 ngày

4 04/02/2021 Lý Nàm Huốl Phòng Chỉ Đạo Tuyến Hội trường A 13:30 16:30 Sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ thi cuối đợt thực tập 40 2021-01-15 15:42:17 Đã xác nhận

Còn 16 ngày